Loading

Tokyostraat 19s Lijnden

020 823 1641

Sales@teslapartspoint.nl

Ma-Vr: 09:00 – 17:00

Ma - Vr 09:00 - 17:00
Infolijn 020 823 1641
Tokyostraat 19s Lijnden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op e-Autoservice ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder het nummer 77940008.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij e-Autoservice als leverancier van producten en diensten optreed.

1.3 e-Autoservice heeft het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf.

1.4 Door het plaatsen van een bestelling voor producten en/of diensten gaat de consument akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Betaling

2.1 Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van vooruitbetaling, iDeal of facturatie (alleen voor bedrijven. Beoordeling of een bedrijf in aanmerking komt voor betaling via facturatie gebeurt op individuele basis).

2.2 e-Autoservice heeft het recht om de betalingsmethode zelf te bepalen, waarbij e-Autoservice wel degelijk rekening houdt met de wensen van de consument.

2.3 Cheques en vreemde valuta’s worden door e-Autoservice niet geaccepteerd.

2.4 Niet tijdige betalingen geeft e-Autoservice het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de consument op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de consument recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.

2.5 Door e-Autoservice in behandeling genomen bestellingen en/of garantieaanspraken geeft de consument niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

2.6 Vooruit- en facturatiebetalingen doet u op bankrekening NL36 INGB 0006 2520 89 ten name van e-Autoservice te Amsterdam.

2.7 Bij eventuele crediteringen zullen wij altijd de hoofd valuta de Euro (€) aanhouden.

2.8 Bij vantevoren afgesproken Koop op Rekening geldt een betaaltermijn van 14 dagen, tenzij anders afgesproken.

2.9 Bestellingen die via Koop op Rekening geplaatst worden, worden beoordeeld door een medewerker van e-Autoservice.

2.10 Bestellingen via Koop op Rekening die niet voldoen aan de vooropgestelde afspraken of voorwaarden zullen worden geannuleerd.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld met Euro (€) valuta, tenzij anders aangegeven.

3.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.4 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

3.5 Bestellingen met prijsfouten die vallen onder “een kennelijke vergissing” zullen worden geannuleerd en terugbetaald.

3.6 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod bindt e-Autoservice niet.

4. Levering

4.1 De levering van producten en diensten vinden alleen plaats binnen Nederland en België.
Wanneer een product voorradig is, bieden wij voor zendingen binnen Nederland en België de volgende levertijden aan:
– Op maandag tot en met donderdag voor 15:00 besteld, is de volgende werkdag in huis.
– Op vrijdag voor 16:00 besteld, is de volgende dag, zaterdag dus, in huis. Wanneer je de bestelling op een vrijdag na 16:00 plaatst, ontvang je de bestelling op dinsdag.
– Bestel je op een zaterdag of zondag, dan wordt je bestelling ook op dinsdag bezorgd.

4.2 e-Autoservice kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de consument hiervan op de hoogte gesteld worden.

4.3 De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van e-Autoservice. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is, zal e-Autoservice de consument hier tijdig van op de hoogte stelt en de mogelijkheid bied om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.

4.4 e-Autoservice is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door e-Autoservice gedragen. Alvorens wij overgaan naar een naleveren zullen wij de consument voor akkoord vragen.

4.5 Verzenden van batterijen.
Wij zorgen altijd voor het veilig verpakken en verzenden van batterijen. De klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele lekkage dat kan ontstaan tijdens transport. Dat geldt zowel voor de zakelijke markt als consumenten. Wij selecteren altijd sterke buitenverpakkingen en zorgvuldig beschermen van de accupolen om vonken of kortsluiting te voorkomen tijdens transport.

4.6 Retour oude onderdelen.
De consument krijgt de mogelijkheid om oude onderdelen in te leveren welke bij e-Autoservice is aangeschaft, dit conform de regeling van het Milieu.

5. Wet Koop op afstand – Afkoelingsperiode

5.1 In het kader van de Wet Kopen op Afstand hebben consumenten bij het doen van aankopen via Internet recht op een ‘afkoelingsperiode’ van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen, waarbij de klant zelf de portokosten voor het terugsturen moet betalen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de retourzending. Het advies is dan ook dit aangetekend te doen. Wij maken het aankoopbedrag over zodra wij de producten weer in ons bezit hebben. De voorwaarden die wij stellen is dat het product en de verpakking in goede staat is zonder beschadigingen.

5.2 Zakelijke klanten vallen niet onder de Wet Koop op Afstand. Voor consumenten zullen wij een ingediend verzoek aan info@e-autoservice.nl in behandeling nemen en waar mogelijk tot een oplossing komen. Hierbij kan een restockfee van 35% worden gerekend en in sommige gevallen geen recht tot teruggave. Speciaal bestelde originele onderdelen bij Tesla zoals carrosserie delen, verlichting en 12v accu’s kunnen niet geretourneerd worden.

5.3 e-Autoservice is verplicht om binnen 14 dagen de bedragen terug te betalen die reeds door de consument betaald zijn. Deze termijn gaat in vanaf het moment het artikel is aangekomen bij het magazijn ofwel de datum van het moment van annuleren.

5.4 Eisen die e-Autoservice stelt aan retourneren zijn:
– Producten dienen goed en degelijk verpakt retour gestuurd te worden incl. factuur en in originele staat.
– De producten mogen niet gemonteerd/gebruikt zijn.
– Complete onbeschadigde verpakking dient aanwezig te zijn.
– Verzegelingen mogen niet verbroken zijn (bv. onderdelen-seal).

5.5 De consument kan alleen met verzoek voor retour komen binnen 14 dagen na levering. In de 14 dagen daarna, moet het product bij e-Autoservice zijn aangeleverd. De verzendkosten voor het retourneren van producten zijn voor rekening van de klant.

5.6 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

6. Aansprakelijkheid

 

6.1 e-Autoservice is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, schade door transport, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

6.2 Onze zendingen worden altijd verzekerd verstuurd. In geval van transportschade maakt e-Autoservice conform de richtlijnen melding bij de vervoerder nadat bewijsmateriaal is aangeleverd door de klant. Zodra het onderzoek is afgerond door de vervoerder en schadevergoeding is toegekend, wordt het bedrag binnen zeven dagen overgemaakt naar de klant.

6.3 e-Autoservice kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

6.4 e-Autoservice is op geen enkele manier aansprakelijk voor de aanwezige informatie op de website. Prijzen, illustraties/afbeeldingen, productinformatie en typfouten zijn onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleent.

7. Garantie

7.1 Voor consumenten geldt standaard 1 jaar garantie of 20.000 km enkel bij montage door ons gecertificeerde montage partners, waarbij wij voor de fabrieksgarantie best effort zullen handelen. KM registratie van toepassing om aanspraak te kunnen maken op de garantie.

7.2 Voor bedrijven geldt standaard 1 jaar garantie of 20.000 km enkel bij montage door ons gecertificeerde montage partners, waarbij wij voor de fabrieksgarantie best effort zullen handelen. KM registratie van toepassing om aanspraak te kunnen maken op de garantie.

7.3 Garantie op producten vervalt bij:
– het verlopen van de garantieperiode
– bij onzorgvuldig gebruik en normale slijtage.
– indien het product zich niet in de oorspronkelijke staat bevindt, bijvoorbeeld ten gevolge van modificaties aan de gebruikerskant
– indien het onderdeel wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde montage.
– software anders dan de meegeleverde systeemsoftware

7.4 Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor diens rekening.

7.5 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

8. Verzendkosten

8.1 e-Autoservice berekent de verzendkosten per bestelling. De kosten zijn afhankelijk van de soort verzendwijze over het aankoopbedrag. Actuele verzendkosten kunt u vinden op onze site, www.eautoservice.nl.

8.2 e-Autoservice heeft het recht om verzendkosten te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf. Verzendkosten zijn afhankelijk van onze koerier, PostNL. Wij zullen hun richtlijnen gebruiken om de tarieven vast te stellen.

9. Eigendomsvoorbehoud

e-Autoservice behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen en diensten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door e-Autoservice aan de consument geleverde of nog te leveren goederen en/of diensten, evenals van eventuele vorderingen voor door e-Autoservice ten behoeve van de consument in het kader van de levering van goederen en/of diensten verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en wat e-Autoservice van de consument te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de consument in de nakoming van de tussen e-Autoservice en de consument gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boete.

10. Diensten

10.1 In het geval dat e-Autoservice een factuur zendt, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na facturatie tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 In geval van grove schending van de betalingstermijn deadline, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan e-Autoservice verschuldigd van 4% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

10.3 Indien de consument het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en e-Autoservice tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de consument gehouden aan e-Autoservice te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 40,00 per factuur.

10.4 De consument is niet toegestaan verrekening toe te passen.

11. RMA

11.1 De consument zorgt ervoor dat defecte product geretourneerd wordt naar e-Autoservice, hierbij is het een pre de RMA in te schieten via e-Autoservice.nl, dit is echter geen vereiste. De defecte product(en) moet op eigen kosten geretourneerd worden naar e-Autoservice, deze kosten kunt u niet verhalen op e-Autoservice tenzij het een DOA betreft, voor een DOA kunt u een retourneringslabel opvragen per mail. Een DOA is pas een DOA als wij dat zelf bevestigen. De verzendkosten betaalt u in eerste instantie zelf. Na bevestiging wordt deze vergoed. e-Autoservice zal er naar streven om binnen 72 uur na ontvangst van het defecte product(en) aangeven of het product(en) in aanmerking komen voor een RMA-procedure.

11.2 Bij een RMA-procedure/zending dient e-Autoservice te worden voorzien van een factuur en een duidelijke klachtomschrijving van het defecte product. Zonder deze gegevens zal e-Autoservice de RMA-aanvraag niet in behandeling nemen.

11.3 e-Autoservice is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies van data tijdens een RMA-proces, het is wenselijk dat alle data wordt gebackupped alvorens het defecte product(en)/syste(e)m(en) naar e-Autoservice word verstuurd.

11.4 RMA Procedure bij e-Autoservice is gebaseerd op Carry-in. Dit is exclusief artikelen die on-site garantie hebben bij de fabrikant. Dit houdt in dat u het product zelf dient te komen langsbrengen of retourneren naar e-Autoservice gevestigd te Amsterdam. Direct testen is bij e-Autoservice niet mogelijk, e-Autoservice hanteert doorgaans first-in first-out principe.

11.5 Indien een RMA-verzoek onterecht is wordt er €25,00 onderzoekskosten in rekening gebracht, dit bedrag is inclusief verzendkosten.

11.6 Een RMA-procedure duurt maximaal 8 weken, waarbij de consument deze tijdsduur zal respecteren.

11.7 Indien de RMA-procedure langer duurt dan 8 weken heeft de consument het recht op een vervangende product. Producten welke zich buiten garantie bevinden worden hier op uitgesloten.

11.8 De consument is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van e-Autoservice.

11.9 Indien het product binnen 14 dagen na ontvangst defecten vertoond kan deze direct omgeruild worden voor een nieuw exemplaar, mits op voorraad en wij daadwerkelijk het defect hebben erkend. De hierdoor gemaakte verzendkosten kunnen niet op e-Autoservice verhaald worden.

11.10 DOA’s worden uitsluitend geaccepteerd als het product binnen 14 dagen na aanschaf compleet, inclusief alle accessoires en in de originele verpakking word geretourneerd.

11.11 Wanneer een product onder DOA valt kan de consument een retourneringslabel opvragen, zodoende maakt de consument geen kosten om het defecte product te retourneren.

11.12 Indien het product niet meer geproduceerd wordt zal e-Autoservice het product voor de huidige dagwaarde crediteren, maar niet meer dan wat gefactureerd is.

12. Annuleren van bestellingen

Indien het opgegeven leveringsperiode 30 dagen overschrijdt krijgt de consument de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren, tenzij anders overeengekomen (hetzij telefonisch hetzij per E-mail).

13. Privacy

3.1 e-Autoservice respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. e-Autoservice zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

13.2 Gebruik van NAW Gegevens: e-Autoservice gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen. Om het winkelen bij e-Autoservice zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. In uw e-Autoservice account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Gebruik van NAW Gegevens: e-Autoservice gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen. Om het winkelen bij e-Autoservice zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. In uw e-Autoservice account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

13.3 Cookies: Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. e-Autoservice gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen.

13.4 Overige: e-Autoservice zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij e-Autoservice. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.

Aanvullend informatie

Neem contact met ons voor vragen en aanvullende informatie

Laatst gewijzigd: 24 Maart 2023